Општи услови пословања

Уводне одредбе и дефинисање појмова

Spring Up Alijansa је Друштво са ограниченом одговорношћу до висине регистрованог оснивачког капитала од 221.014.083,00 динара, власник имена, лого-а и робне марке Дивна®, ауторских и других права регистрованих у Заводу за интелектуалну својину РС.

Корисник је физичко или правно лице које закључи Уговор са Spring Up Alijansom.

Уговор је правни посао закључен у писменој форми између Spring UP Alijansе и Корисника, којим се Корисник опредељује за одређени Претплатнички пакет, док се Spring Up Alijansa обавезује да Кориснику благовремено испоручи договорене услуге и робу. Ови Општи услови пословања саставни су део сваког појединачно закљученог Уговора.

Претплатнички пакет је пакет више услуга који укључује испоруку и коришћење уговорених водомата и доставу унапред уговорених производа од стране Spring Up Alijanse, по утврђеној цени (тј. месечној претплати), a у оквиру месечног периода испоруке и фактурисања.

Модели водомата:

Стандардни водомат је апарат за дозирање, хлађење и загревање воде са мини фрижидером или са простором за одлагање резервне боце;

Лукс водомат је апарат за дозирање, хлађење и загревање воде са сакривеном боцом у оквиру доњег дела водомата;

Премијум водомат је апарат за дозирање, хлађење и загревање воде са мини ледоматом;

Ледомат је апарат за дозирање и хлађење воде и прављење опционо 3 величине леда од природне изворске воде;

Стони водомат је апарат за дозирање, хлађење и загревање воде малих димензија;

ПОУ апарат је апарат опремљен системом за филтрирање, дозирање, хлађење и загревање воде из водоводне мреже;

Напомена: Сви стајаћи водомати су апарати са три бесконтактне славине, што представља највиши здравствено безбедносни стандард.

Производ је природна изворска вода у боцама запремине 11Л или 19Л.

Боца је амбалажа од поликарбоната за паковање природне изворске воде.

Санитизација подразумева чишћење и дезинфекцију водомата и ПОУ апарата.

Дивна пакет подразумева:

– иницијални трошак припреме, санитизације и инсталације водомата и обуку Корисника;

– коришћење и одржавање водомата и амбалаже/боца без додатне надокнаде;

– бесплатан транспорт и доставу пуних боца, односно преузимање и транспорт искоришћених празних боца.

Ценовник је доступан у званичним писаним документима Spring Up Alijanse.

Дистрибуција обухвата доставу производа и водомата на место инсталације по Уговору, тј. испоруку на адресу Корисника коју је навео у Уговору, а пре свега природне изворске воде у повратној амбалажи као и других производа у Уговору. Општи услови пословања

1. Предмет општих услова пословања

Spring Up Alijansa се обавезује да у обрачунском периоду испоручи Кориснику све што је дефинисано Дивна пакетом, који се у Уговору дефинишу на следећи начин:

1.1. Испоруку природне изворске воде која се врши у специјалним боцама запремине 11Л или 19Л, по поруџбини примаоца сходно тачкама Уговора (количина производа у оквиру месечне претплате);

1.2. Коришћење и одржавање водомата сходно одредбама Уговора, односно сходно врсти Дивна пакета дефинисаних у Уговору месечном претплатом;

1.3. Периодичну санитизацију (дезинфекцију и чишћење) водомата у периодима наведеним у Уговору, а по цени дефинисаној у Ценовнику;

1.4. Испоруку производа у оквиру додатне потрошње по поруџбини Корисника, а по цени дефинисаној у Ценовнику;

1.5. Бесплатну дистрибуцију на уговорену локацију, бесплатно инсталирање и одржавање водомата и бесплатну обуку за коришћење апарата;

1.6. Давање на реверс уговореног броја боца, ради несметаног вршења дистрибуције.

2. Права и обавезе Корисника

По инсталирању и пробном пуштању у рад водомата од стране овлашћених лица Spring Up Alijanse, сва одговорност за оштећења, уништење, губитак апарата и недостатак делова, прелази на Корисника.

2.1. Корисник је дужан да користи имовину Spring Up Alijanse са пажњом доброг домаћина и у складу са упутствима и наменом. Корисник одговара за штету проузроковану несавесним или немарним коришћењем имовине Spring Up Alijansa противно његовој намени. Ово подразумева и коришћење друге воде осим оне коју је испоручила Spring Up Alijansa, а што се може установити адекватном анализом;

2.2. Корисник има обавезу да одмах, а најкасније у року од два дана обавести Spring Up Alijanseu о било којем квару или поремећају рада водомата и да се уздржи од предузимања било каквих радњи у циљу отклањања квара или поремећаја. Корисник не може поправљати, сервисирати или користити водомат у друге сврхе. Поступање супротно наведеном у претходној реченици ослобађа Spring Up Alijanseu било какве одговорности. Уколико је квар или поремећај рада водомата изазван кривицом Корисника исти ће сносити трошкове поправке или замене водомата. Потписом претплатничког Уговора Корисник прихвата обавезу да, уколико је непажњом или својом кривицом изазвао квар или поремећај рада апарата, плати фактуру коју му на име поправке или замене апарата достави Spring Up Alijansa у висини цене коштања новог апарата, увећано за деинсталацију и санитизацију старог апарата и доставу и инсталацију новог апарата, а све према ценовнику Spring Up Alijansе;

2.3. Корисник може до задњег дана у месецу обавестити Spring Up Alijansu да за наредни месец жели мању испоруку уговорене количине боца воде или да за наредни месец не жели испоруку уговорене

количине боца воде (минимална наруџбина су 2 боце од 19Л, односно 4 боце од 11Л), у ком случају задржава право да испоруку мање испоручене воде писмено захтева у каснијем периоду, током трајања Уговора, али у том случају није ослобођен редовног плаћања месечне уговорене претплате;

2.4. Корисник не сме премештати водомате са постављене локације дефинисане тачком Уговора без претходне сагласности Spring Up Алијансе, јер у супротном ће платити казну у висини од 10.000 динара по премештеном апарату. Такође, у обавези је да одмах обавести Spring Up Alijansu о промени

свог пребивалишта/седишта, односно о променама података из свих тачки наведених приликом потписивања Уговора, као и свим статусним променама, а најкасније у року од 15 дана од дана извршене промене;

2.5. За време трајања Уговора Корисник је дужан да у унапред најављеном временском интервалу омогући овлашћеним лицима Spring Up Алијансе испоруку и преузимање амбалаже, контролу и увид у начин коришћења имовине Spring Up Alijanse, као и санитизацију апарата у његовим просторијама;

2.6. Корисник не може уступати права и обавезе из Уговора трећем лицу без изричите писане сагласности Spring Up Alijanse;

2.7. У случају нестанка или уништења водомата, Корисник је дужан да плати надокнаду у висини цене коштања новог апарата (према ценовнику Spring Up Alijansе), увећано за износ доставе и инсталације, а све у року од 8 дана од дана испостављања фактуре од стране Spring Up Alijansе;

2.8. Током важења Уговора Корисник има обавезу да воду набавља искључиво од Spring Up Alijanse. У случају да се установи да Корисник користи другу воду или друге производе, дужан је да плати износ од 100.000 динара по сваком инсталираном водомату на којем се утврди непоштовање одредби из овог члана, а све у року од 8 дана од дана испостављања фактуре од стране Spring Up Alijansе.

3. Права и обавезе Spring Up Alijansе

3.1. Spring Up Alijansа има обавезу да Корисницима изврши испоруку првог пакета у року од 48 сати од дана закључења Уговора за територију града Београда, а за територију ван града Београда испоруку изврши у року од 7 дана од дана закључења Уговора. Сваку наредну испоруку Spring Up Alijansа ће вршити у договору са Корисником. Уколико Корисник током неког месеца не прихвати испоруку уговорене количине, Spring Up Alijansа ће пре истека текућег месеца обавестити Корисника о неиспорученој количини боца о праву да испоруку неиспоручене количине може тражити током трајања Уговора. Корисник је сагласан да га Spring Up Alijansа о свему може обавештавати и телефоном. Потписом Уговора Корисник даје своју сагласност да у циљу побољшања квалитета услуга телефонски разговори Корисника и Spring Up Alijansе могу бити снимани;

3.2. Spring Up Alijansа има обавезу да у року од 2 радна дана од дана пријаве квара или поремећаја у раду водомата од стране Корисника, отклони квар или поремећај у раду, а уколико то није могуће, да замени водомат без икакве надокнаде уколико поремећај није изазван кривицом Корисника;

3.3. У току трајања Уговора Корисник два пута годишње може захтевати промену локације. За сваку следећу промену локације (трећа и свака наредна) Корисник и Spring Up Alijansа ће се накнадно договорити;

3.4. Spring Up Alijansа се обавезује да испоручи производ у параметрима квалитета (физичко-хемијском и микробиолошком) наведеним на боцама и билтенима анализе;

3.5. Spring Up Alijansа је искључиви власник водомата и боца за све време трајања Уговора, као и након истека Уговора;

3.6. Spring Up Alijansа задржава право располагања рекламним простором који се налази на водоматима, као и на производу, а Корисник нема права да било шта лепи, пише, црта или да предузима било коју другу радњу у вези са наведеним;

3.7. Spring Up Alijansа се обавезује да ће у смислу дистрибуције редовно снабдевати Корисника уговореном количином производа и то у договореном термину са Корисником, под условом да Корисник редовно измирује своје обавезе из Уговора;

3.8. Spring Up Alijansа ће вршити испоруку Кориснику „пуно за празно”, тако да ће од Корисника приликом испоруке преузимати празне боце. Све боце Spring Up Алијансе имају свој јединствен

идентификациони број и бар код, тако да се у сваком тренутку прецизно зна кретање боца и потпуна историја кретања сваке боце.;

3.9. Spring Up Alijansа нема обавезу закључења Уговора са лицем за које својом одлуком процени да је несавесно и да јој може нанети штету, а посебно са лицем са којим је имала закључен Уговор, па је исти раскинут без кривице Spring Up Alijansе.

4. Дистрибуција производа и амбалаже

Spring Up Alijansа ће инсталирати водомате у року из ових Општих услова и испоручити производ у оној количини амбалаже која је предвиђена Уговором и на место које је одређено Уговором.

4.1. Spring Up Alijansа ће уз прву количину производа из претходног става доставити Кориснику број боца који је предвиђен у оквиру Дивна пакета и једну боцу са производом више, коју ће поклонити Кориснику;

4.2. Све испоруке Кориснику од стране Spring Up Alijansе ће се вршити по основу валидних докумената;

4.3. Spring Up Alijansа ће вршити санитизацију апарата у циљу одржавања хигијене апарата и параметара квалитета воде и то у периодима наведеним у Уговору по цени која је дефинисана у Уговору. О потреби санитизације Spring Up Alijansа ће обавестити Корисника као и назначити дан када ће санитизација бити обављена. Корисник је у обавези да омогући несметан приступ водомату овлашћеним лицима Spring Up Alijansе у циљу обављања санитизације. Уколико Корисник одбије или не дозволи овлашћеном лицу да изврши санитизацију, запослени код Spring Up Alijansе ће на посебном документу констатовати да Корисник одбија санитизацију. У тој ситуацији Spring Up Alijansа није и не може бити одговорна за било какву евентуалну штету прозроковану неисправношћу производа или водомата. Уколико Корисник не дозволи Spring Up Alijansi да се изврши санитизација ни у другом понуђеном термину, Spring Up Алијанса ће из здравствено-безбедносних разлога обуставити испоруку, а сматраће се као да Корисник за тај месец није извршио наруџбину, уз обавезу плаћања Корисника у складу са Уговором;

4.4. Уколико Корисник не извршава своје обавезе из Уговора благовремено, Spring Up Alijansа има право да без одлагања обустави испоруку производа. Ово право Spring Up Alijansа задржава и у случају

преваре, злоупотребе поверења, давања нетачних података или неважеће документације од стране Корисника;

4.5. Амблажа производа је повратна. О повратној амбалажи се води прецизна евиденција. Свака боца има свој јединствен идентификациони број (бар-код) и она је власништво Spring Up Alijansе.

4.6. Spring Up Алијанса је дала Кориснику на коришћење број боца наведених у Уговору за неопходно, континуирано и несметано вршење своје основне услуге. Корисник има обавезу да боце са производом чува у чистим условима чак и после употребе и да не одстрањује чеп са врха боце, етикету или бар-код,

нити сипа или ставља у боце било какву материју. У случају да се приликом испоруке утврди да су боце које Корисник враћа оштећене, било са функционалне или естетске стране Spring Up Alijansа има право да одбије пријем оштећених боца и фактурише амбалажу сходно Ценовнику;

4.7. На основу уговорних обавеза и предатих водомата, утврђују се новчани износи, вредности које је Корисник преузео, и то:

Стандарни водомат 25.000 динара,

Лукс Водомат 42.000 динара,

Премијум водомат 49.000 динара,

Ледомат 43.000 динара,

Стони водомат 15.000 динара,

Поу апарат 24.000 динара,

Боца 1.200 динара,

Левак на поклопцу водомата 1.200 динара,

Диспензер за чаше 1.200 динара.

5. Начин обрачуна, комерцијални послови и услови плаћања

5.1. Spring Up Alijansа ће приликом испоруке, односно на крају месеца Кориснику издати и доставити фактуру за уговорени Дивна пакет. У случају да је Кориснику потребна нова количина производа од стране Spring Up Alijansе, у току обрачунског интервала, то ће представљати додатну потрошњу која ће се по утврђеној цени у Ценовнику посебно фактурисати;

5.2. Корисник је дужан да сваког месеца плаћа уговорену месечну претплату и за месец када му на његов захтев буде испоручена мања количина воде од уговорене или му уопште не буде испоручена ниједна боца воде. Корисник у овом случају, као што је то већ наведено у овим Општим условима задржава право да испоруку количине мање испоручене воде из предходног периода, писмено или у контакту са корисничким сервисом, захтева у каснијем периоду током трајања Уговора;

5.3. Корисник је обавезан да изврши плаћање рачуна на начин и у року како је наведено у документу плаћања. Уколико Корисник није примио рачун то га не ослобађа обавезе да исти плати, а на његов захтев рачун ће му се понови доставити.

6. Виша сила

Виша сила ослобађа Spring Up Alijansu и Корисника од одговорности у складу са законом.

6.1. Под вишом силом подразумевају се околности које се догоде независно од воље или контроле, а нису се могле предвидети нити избећи;

6.2. Ако виша сила траје дуже од 3 месеца, уговорне стране имају право да захтевају промену или раскид Уговора о чему морају писмено обавестити другу страну;

6.3. Уговорне стране не могу тражити надокнаде, одштету или поравнање за губитке настале за време трајања више силе. Корисник се не може позвати на вишу силу уколико је виша сила наступила након истека рока за испуњење уговорне обавезе.

7. Трајање и престанак Уговора

Трајање Уговора је наведено у самом Уговору.

7.1. Испуњење о року представља битан елемент Уговора;

7.2. Уколико Корисник редовно и благовремено плаћа обавезе по фактурама, а при том не преузима производ, право на наручивање, односно преузимање производа губи се истеком сваких 12 месеци, а Spring Up Алијанса није у обавези да изврши враћање уплаћених средстава;

7.3. Уколико је дошло до раскида Уговора након датума престанка важења Уговора, Корисник не може располагати боцама на стању односно производом који није искористио за време трајања Уговора.

8. Прелазне и завршне одредбе

Уговор се сматра закљученим на дан потписивања од стране Spring Up Alijansе и Корисника.

8.1. Ништавност једне одредбе не повлачи ништавност целог Уговора или других одредби, уколико они могу опстати без ништавних одредби;

8.2. Уговорне стране се обавезују да поштују поверљивост у смислу да не објављују податке о садржају Уговора или поверљиве податке о делатностима друге стране;

8.3. На сва питања која евентуално нису регулисана овим Уговором, а везана су за посебне услове од обостраног интереса, потписаће се додатни Анекс уговора;

8.4. За све спорове који евентуално проистекну из овог Уговора Spring Up Alijansa и Корисник ће покушати да настали неспоразум реше договором, а уколико у томе не успеју, надлежан је стварно надлежни суд у Београду.

Корпа