Opšti uslovi poslovanja

Uvodne odredbe i definisanje pojmova

Spring Up Alijansa je Društvo sa ograničenom odgovornošću do visine registrovanog osnivačkog kapitala od 221.014.083,00 dinara, vlasnik imena, logo-a i robne marke Divna®, autorskih i drugih prava registrovanih u Zavodu za intelektualnu svojinu RS.

Korisnik je fizičko ili pravno lice koje zaključi Ugovor sa Spring Up Alijansom.

Ugovor je pravni posao zaključen u pismenoj formi između Spring UP Alijanse i Korisnika, kojim se Korisnik opredeljuje za određeni Pretplatnički paket, dok se Spring Up Alijansa obavezuje da Korisniku blagovremeno isporuči dogovorene usluge i robu. Ovi Opšti uslovi poslovanja sastavni su deo svakog pojedinačno zaključenog Ugovora.

Pretplatnički paket je paket više usluga koji uključuje isporuku i korišćenje ugovorenih vodomata i dostavu unapred ugovorenih proizvoda od strane Spring Up Alijanse, po utvrđenoj ceni (tj. mesečnoj pretplati), a u okviru mesečnog perioda isporuke i fakturisanja.

Modeli vodomata:

Standardni vodomat je aparat za doziranje, hlađenje i zagrevanje vode sa mini frižiderom ili sa prostorom za odlaganje rezervne boce;

Luks vodomat je aparat za doziranje, hlađenje i zagrevanje vode sa sakrivenom bocom u okviru donjeg dela vodomata;

Premijum vodomat je aparat za doziranje, hlađenje i zagrevanje vode sa mini ledomatom;

Ledomat je aparat za doziranje i hlađenje vode i pravljenje opciono 3 veličine leda od prirodne izvorske vode;

Stoni vodomat je aparat za doziranje, hlađenje i zagrevanje vode malih dimenzija;

POU aparat je aparat opremljen sistemom za filtriranje, doziranje, hlađenje i zagrevanje vode iz vodovodne mreže;

Napomena: Svi stajaći vodomati su aparati sa tri beskontaktne slavine, što predstavlja najviši zdravstveno bezbednosni standard.

Proizvod je prirodna izvorska voda u bocama zapremine 11L ili 19L.

Boca je ambalaža od polikarbonata za pakovanje prirodne izvorske vode.

Sanitizacija podrazumeva čišćenje i dezinfekciju vodomata i POU aparata.

Divna paket podrazumeva:

– inicijalni trošak pripreme, sanitizacije i instalacije vodomata i obuku Korisnika;

– korišćenje i održavanje vodomata i ambalaže/boca bez dodatne nadoknade;

– besplatan transport i dostavu punih boca, odnosno preuzimanje i transport iskorišćenih praznih boca.

Cenovnik je dostupan u zvaničnim pisanim dokumentima Spring Up Alijanse.

Distribucija obuhvata dostavu proizvoda i vodomata na mesto instalacije po Ugovoru, tj. isporuku na adresu Korisnika koju je naveo u Ugovoru, a pre svega prirodne izvorske vode u povratnoj ambalaži kao i drugih proizvoda u Ugovoru. Opšti uslovi poslovanja

1. Predmet opštih uslova poslovanja

Spring Up Alijansa se obavezuje da u obračunskom periodu isporuči Korisniku sve što je definisano Divna paketom, koji se u Ugovoru definišu na sledeći način:

1.1. Isporuku prirodne izvorske vode koja se vrši u specijalnim bocama zapremine 11L ili 19L, po porudžbini primaoca shodno tačkama Ugovora (količina proizvoda u okviru mesečne pretplate);

1.2. Korišćenje i održavanje vodomata shodno odredbama Ugovora, odnosno shodno vrsti Divna paketa definisanih u Ugovoru mesečnom pretplatom;

1.3. Periodičnu sanitizaciju (dezinfekciju i čišćenje) vodomata u periodima navedenim u Ugovoru, a po ceni definisanoj u Cenovniku;

1.4. Isporuku proizvoda u okviru dodatne potrošnje po porudžbini Korisnika, a po ceni definisanoj u Cenovniku;

1.5. Besplatnu distribuciju na ugovorenu lokaciju, besplatno instaliranje i održavanje vodomata i besplatnu obuku za korišćenje aparata;

1.6. Davanje na revers ugovorenog broja boca, radi nesmetanog vršenja distribucije.

2. Prava i obaveze Korisnika

Po instaliranju i probnom puštanju u rad vodomata od strane ovlašćenih lica Spring Up Alijanse, sva odgovornost za oštećenja, uništenje, gubitak aparata i nedostatak delova, prelazi na Korisnika.

2.1. Korisnik je dužan da koristi imovinu Spring Up Alijanse sa pažnjom dobrog domaćina i u skladu sa uputstvima i namenom. Korisnik odgovara za štetu prouzrokovanu nesavesnim ili nemarnim korišćenjem imovine Spring Up Alijansa protivno njegovoj nameni. Ovo podrazumeva i korišćenje druge vode osim one koju je isporučila Spring Up Alijansa, a što se može ustanoviti adekvatnom analizom;

2.2. Korisnik ima obavezu da odmah, a najkasnije u roku od dva dana obavesti Spring Up Alijanseu o bilo kojem kvaru ili poremećaju rada vodomata i da se uzdrži od preduzimanja bilo kakvih radnji u cilju otklanjanja kvara ili poremećaja. Korisnik ne može popravljati, servisirati ili koristiti vodomat u druge svrhe. Postupanje suprotno navedenom u prethodnoj rečenici oslobađa Spring Up Alijanseu bilo kakve odgovornosti. Ukoliko je kvar ili poremećaj rada vodomata izazvan krivicom Korisnika isti će snositi troškove popravke ili zamene vodomata. Potpisom pretplatničkog Ugovora Korisnik prihvata obavezu da, ukoliko je nepažnjom ili svojom krivicom izazvao kvar ili poremećaj rada aparata, plati fakturu koju mu na ime popravke ili zamene aparata dostavi Spring Up Alijansa u visini cene koštanja novog aparata, uvećano za deinstalaciju i sanitizaciju starog aparata i dostavu i instalaciju novog aparata, a sve prema cenovniku Spring Up Alijanse;

2.3. Korisnik može do zadnjeg dana u mesecu obavestiti Spring Up Alijansu da za naredni mesec želi manju isporuku ugovorene količine boca vode ili da za naredni mesec ne želi isporuku ugovorene

količine boca vode (minimalna narudžbina su 2 boce od 19L, odnosno 4 boce od 11L), u kom slučaju zadržava pravo da isporuku manje isporučene vode pismeno zahteva u kasnijem periodu, tokom trajanja Ugovora, ali u tom slučaju nije oslobođen redovnog plaćanja mesečne ugovorene pretplate;

2.4. Korisnik ne sme premeštati vodomate sa postavljene lokacije definisane tačkom Ugovora bez prethodne saglasnosti Spring Up Alijanse, jer u suprotnom će platiti kaznu u visini od 10.000 dinara po premeštenom aparatu. Takođe, u obavezi je da odmah obavesti Spring Up Alijansu o promeni

svog prebivališta/sedišta, odnosno o promenama podataka iz svih tački navedenih prilikom potpisivanja Ugovora, kao i svim statusnim promenama, a najkasnije u roku od 15 dana od dana izvršene promene;

2.5. Za vreme trajanja Ugovora Korisnik je dužan da u unapred najavljenom vremenskom intervalu omogući ovlašćenim licima Spring Up Alijanse isporuku i preuzimanje ambalaže, kontrolu i uvid u način korišćenja imovine Spring Up Alijanse, kao i sanitizaciju aparata u njegovim prostorijama;

2.6. Korisnik ne može ustupati prava i obaveze iz Ugovora trećem licu bez izričite pisane saglasnosti Spring Up Alijanse;

2.7. U slučaju nestanka ili uništenja vodomata, Korisnik je dužan da plati nadoknadu u visini cene koštanja novog aparata (prema cenovniku Spring Up Alijanse), uvećano za iznos dostave i instalacije, a sve u roku od 8 dana od dana ispostavljanja fakture od strane Spring Up Alijanse;

2.8. Tokom važenja Ugovora Korisnik ima obavezu da vodu nabavlja isključivo od Spring Up Alijanse. U slučaju da se ustanovi da Korisnik koristi drugu vodu ili druge proizvode, dužan je da plati iznos od 100.000 dinara po svakom instaliranom vodomatu na kojem se utvrdi nepoštovanje odredbi iz ovog člana, a sve u roku od 8 dana od dana ispostavljanja fakture od strane Spring Up Alijanse.

3. Prava i obaveze Spring Up Alijanse

3.1. Spring Up Alijansa ima obavezu da Korisnicima izvrši isporuku prvog paketa u roku od 48 sati od dana zaključenja Ugovora za teritoriju grada Beograda, a za teritoriju van grada Beograda isporuku izvrši u roku od 7 dana od dana zaključenja Ugovora. Svaku narednu isporuku Spring Up Alijansa će vršiti u dogovoru sa Korisnikom. Ukoliko Korisnik tokom nekog meseca ne prihvati isporuku ugovorene količine, Spring Up Alijansa će pre isteka tekućeg meseca obavestiti Korisnika o neisporučenoj količini boca o pravu da isporuku neisporučene količine može tražiti tokom trajanja Ugovora. Korisnik je saglasan da ga Spring Up Alijansa o svemu može obaveštavati i telefonom. Potpisom Ugovora Korisnik daje svoju saglasnost da u cilju poboljšanja kvaliteta usluga telefonski razgovori Korisnika i Spring Up Alijanse mogu biti snimani;

3.2. Spring Up Alijansa ima obavezu da u roku od 2 radna dana od dana prijave kvara ili poremećaja u radu vodomata od strane Korisnika, otkloni kvar ili poremećaj u radu, a ukoliko to nije moguće, da zameni vodomat bez ikakve nadoknade ukoliko poremećaj nije izazvan krivicom Korisnika;

3.3. U toku trajanja Ugovora Korisnik dva puta godišnje može zahtevati promenu lokacije. Za svaku sledeću promenu lokacije (treća i svaka naredna) Korisnik i Spring Up Alijansa će se naknadno dogovoriti;

3.4. Spring Up Alijansa se obavezuje da isporuči proizvod u parametrima kvaliteta (fizičko-hemijskom i mikrobiološkom) navedenim na bocama i biltenima analize;

3.5. Spring Up Alijansa je isključivi vlasnik vodomata i boca za sve vreme trajanja Ugovora, kao i nakon isteka Ugovora;

3.6. Spring Up Alijansa zadržava pravo raspolaganja reklamnim prostorom koji se nalazi na vodomatima, kao i na proizvodu, a Korisnik nema prava da bilo šta lepi, piše, crta ili da preduzima bilo koju drugu radnju u vezi sa navedenim;

3.7. Spring Up Alijansa se obavezuje da će u smislu distribucije redovno snabdevati Korisnika ugovorenom količinom proizvoda i to u dogovorenom terminu sa Korisnikom, pod uslovom da Korisnik redovno izmiruje svoje obaveze iz Ugovora;

3.8. Spring Up Alijansa će vršiti isporuku Korisniku „puno za prazno”, tako da će od Korisnika prilikom isporuke preuzimati prazne boce. Sve boce Spring Up Alijanse imaju svoj jedinstven

identifikacioni broj i bar kod, tako da se u svakom trenutku precizno zna kretanje boca i potpuna istorija kretanja svake boce.;

3.9. Spring Up Alijansa nema obavezu zaključenja Ugovora sa licem za koje svojom odlukom proceni da je nesavesno i da joj može naneti štetu, a posebno sa licem sa kojim je imala zaključen Ugovor, pa je isti raskinut bez krivice Spring Up Alijanse.

4. Distribucija proizvoda i ambalaže

Spring Up Alijansa će instalirati vodomate u roku iz ovih Opštih uslova i isporučiti proizvod u onoj količini ambalaže koja je predviđena Ugovorom i na mesto koje je određeno Ugovorom.

4.1. Spring Up Alijansa će uz prvu količinu proizvoda iz prethodnog stava dostaviti Korisniku broj boca koji je predviđen u okviru Divna paketa i jednu bocu sa proizvodom više, koju će pokloniti Korisniku;

4.2. Sve isporuke Korisniku od strane Spring Up Alijanse će se vršiti po osnovu validnih dokumenata;

4.3. Spring Up Alijansa će vršiti sanitizaciju aparata u cilju održavanja higijene aparata i parametara kvaliteta vode i to u periodima navedenim u Ugovoru po ceni koja je definisana u Ugovoru. O potrebi sanitizacije Spring Up Alijansa će obavestiti Korisnika kao i naznačiti dan kada će sanitizacija biti obavljena. Korisnik je u obavezi da omogući nesmetan pristup vodomatu ovlašćenim licima Spring Up Alijanse u cilju obavljanja sanitizacije. Ukoliko Korisnik odbije ili ne dozvoli ovlašćenom licu da izvrši sanitizaciju, zaposleni kod Spring Up Alijanse će na posebnom dokumentu konstatovati da Korisnik odbija sanitizaciju. U toj situaciji Spring Up Alijansa nije i ne može biti odgovorna za bilo kakvu eventualnu štetu prozrokovanu neispravnošću proizvoda ili vodomata. Ukoliko Korisnik ne dozvoli Spring Up Alijansi da se izvrši sanitizacija ni u drugom ponuđenom terminu, Spring Up Alijansa će iz zdravstveno-bezbednosnih razloga obustaviti isporuku, a smatraće se kao da Korisnik za taj mesec nije izvršio narudžbinu, uz obavezu plaćanja Korisnika u skladu sa Ugovorom;

4.4. Ukoliko Korisnik ne izvršava svoje obaveze iz Ugovora blagovremeno, Spring Up Alijansa ima pravo da bez odlaganja obustavi isporuku proizvoda. Ovo pravo Spring Up Alijansa zadržava i u slučaju

prevare, zloupotrebe poverenja, davanja netačnih podataka ili nevažeće dokumentacije od strane Korisnika;

4.5. Amblaža proizvoda je povratna. O povratnoj ambalaži se vodi precizna evidencija. Svaka boca ima svoj jedinstven identifikacioni broj (bar-kod) i ona je vlasništvo Spring Up Alijanse.

4.6. Spring Up Alijansa je dala Korisniku na korišćenje broj boca navedenih u Ugovoru za neophodno, kontinuirano i nesmetano vršenje svoje osnovne usluge. Korisnik ima obavezu da boce sa proizvodom čuva u čistim uslovima čak i posle upotrebe i da ne odstranjuje čep sa vrha boce, etiketu ili bar-kod,

niti sipa ili stavlja u boce bilo kakvu materiju. U slučaju da se prilikom isporuke utvrdi da su boce koje Korisnik vraća oštećene, bilo sa funkcionalne ili estetske strane Spring Up Alijansa ima pravo da odbije prijem oštećenih boca i fakturiše ambalažu shodno Cenovniku;

4.7. Na osnovu ugovornih obaveza i predatih vodomata, utvrđuju se novčani iznosi, vrednosti koje je Korisnik preuzeo, i to:

Standarni vodomat 25.000 dinara,

Luks Vodomat 42.000 dinara,

Premijum vodomat 49.000 dinara,

Ledomat 43.000 dinara,

Stoni vodomat 15.000 dinara,

Pou aparat 24.000 dinara,

Boca 1.200 dinara,

Levak na poklopcu vodomata 1.200 dinara,

Dispenzer za čaše 1.200 dinara.

5. Način obračuna, komercijalni poslovi i uslovi plaćanja

5.1. Spring Up Alijansa će prilikom isporuke, odnosno na kraju meseca Korisniku izdati i dostaviti fakturu za ugovoreni Divna paket. U slučaju da je Korisniku potrebna nova količina proizvoda od strane Spring Up Alijanse, u toku obračunskog intervala, to će predstavljati dodatnu potrošnju koja će se po utvrđenoj ceni u Cenovniku posebno fakturisati;

5.2. Korisnik je dužan da svakog meseca plaća ugovorenu mesečnu pretplatu i za mesec kada mu na njegov zahtev bude isporučena manja količina vode od ugovorene ili mu uopšte ne bude isporučena nijedna boca vode. Korisnik u ovom slučaju, kao što je to već navedeno u ovim Opštim uslovima zadržava pravo da isporuku količine manje isporučene vode iz predhodnog perioda, pismeno ili u kontaktu sa korisničkim servisom, zahteva u kasnijem periodu tokom trajanja Ugovora;

5.3. Korisnik je obavezan da izvrši plaćanje računa na način i u roku kako je navedeno u dokumentu plaćanja. Ukoliko Korisnik nije primio račun to ga ne oslobađa obaveze da isti plati, a na njegov zahtev račun će mu se ponovi dostaviti.

6. Viša sila

Viša sila oslobađa Spring Up Alijansu i Korisnika od odgovornosti u skladu sa zakonom.

6.1. Pod višom silom podrazumevaju se okolnosti koje se dogode nezavisno od volje ili kontrole, a nisu se mogle predvideti niti izbeći;

6.2. Ako viša sila traje duže od 3 meseca, ugovorne strane imaju pravo da zahtevaju promenu ili raskid Ugovora o čemu moraju pismeno obavestiti drugu stranu;

6.3. Ugovorne strane ne mogu tražiti nadoknade, odštetu ili poravnanje za gubitke nastale za vreme trajanja više sile. Korisnik se ne može pozvati na višu silu ukoliko je viša sila nastupila nakon isteka roka za ispunjenje ugovorne obaveze.

7. Trajanje i prestanak Ugovora

Trajanje Ugovora je navedeno u samom Ugovoru.

7.1. Ispunjenje o roku predstavlja bitan element Ugovora;

7.2. Ukoliko Korisnik redovno i blagovremeno plaća obaveze po fakturama, a pri tom ne preuzima proizvod, pravo na naručivanje, odnosno preuzimanje proizvoda gubi se istekom svakih 12 meseci, a Spring Up Alijansa nije u obavezi da izvrši vraćanje uplaćenih sredstava;

7.3. Ukoliko je došlo do raskida Ugovora nakon datuma prestanka važenja Ugovora, Korisnik ne može raspolagati bocama na stanju odnosno proizvodom koji nije iskoristio za vreme trajanja Ugovora.

8. Prelazne i završne odredbe

Ugovor se smatra zaključenim na dan potpisivanja od strane Spring Up Alijanse i Korisnika.

8.1. Ništavnost jedne odredbe ne povlači ništavnost celog Ugovora ili drugih odredbi, ukoliko oni mogu opstati bez ništavnih odredbi;

8.2. Ugovorne strane se obavezuju da poštuju poverljivost u smislu da ne objavljuju podatke o sadržaju Ugovora ili poverljive podatke o delatnostima druge strane;

8.3. Na sva pitanja koja eventualno nisu regulisana ovim Ugovorom, a vezana su za posebne uslove od obostranog interesa, potpisaće se dodatni Aneks ugovora;

8.4. Za sve sporove koji eventualno proisteknu iz ovog Ugovora Spring Up Alijansa i Korisnik će pokušati da nastali nesporazum reše dogovorom, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan je stvarno nadležni sud u Beogradu.

Korpa